Zorg voor elkaar

Ethisch ondernemen

Vlaanderen is gekend voor zijn ondernemerschap. Het is een hoeksteen voor welvaart maar ook voor het welzijn van zijn burgers.

Ondernemerschap moet gebaseerd zijn op creativiteit, inzet en samenwerking: ‘Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen’.

Concurrentie is goed om de ondernemer scherp te houden en zijn kwaliteit te laten bewaken. Maar concurrerend ondernemerschap moet gevoerd worden vanuit een gezond ethisch principe. Dit geldt ook voor de gezondheidszorg. Zorg mag geen “platte commerce” worden.

Daarom hebben grote diensten zoals I-mens en het Wit-Gele Kruis voor de thuisverpleging de handen in elkaar geslagen. Samen met de grote organisaties en praktijken van zelfstandige verpleegkundigen hebben zij het charter van ‘ethisch ondernemen’ opgesteld.

Zorgzame Buurt

Er bestaan reeds initiatieven waarbij buurtbewoners voor elkaar zorg dragen. Dit wordt binnen de beweging van Zorg met Zorg als zeer waardevol beschouwd.

Ook de  minister tot wiens bevoegdheid “welzijn” behoort, zet in op dergelijke initiatieven. Deze zijn de noodzakelijke cement tussen de bouwstenen van onze maatschappij.

Zorg met Zorg ondersteunt deze ten volle. Om in de verdere uitbouw te voorzien legt Zorg met Zorg de onmisbare contacten met gemeenten en dergelijke. 

Vrijwilligerswerk

Vlamingen zijn gekend voor hun warmhartigheid: Niet alles draait om geld.

Zorg dragen voor elkaar moet vanuit het hart komen.

Vrijwilligerswerk is om deze reden uiterst belangrijk.

Vrijwilligers kunnen voor heel wat activiteiten worden ingezet. Niet alleen voor de vzw-abdij Roosenberg met zijn palliatief zorgproject en andere abdij-activiteiten maar ook voor een zorgzame buurt en andere Zorg met Zorg doelstellingen.

Onder het motto “samen sterk” wil Zorg met Zorg nieuwe vrijwilligers aantrekken en bestaande vrijwilligersgroepen laten samenwerken.

Heb je een warm hart en wil je iets doen voor de medemens? Behoor je tot een bestaande groep vrijwilligers die nog iets meer wenst te doen? 

Neem gerust contact met ons!

Maatschappelijke Projecten

Welzijn vereist dat er wetgevende initiatieven worden genomen en worden ondersteund om het welbevinden van de burger groter te maken, minstens zijn/haar welzijn niet te laten ondermijnen.

Zorg met Zorg vindt o.a dat een strafrechtelijke vervolging voor ’onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen’ niet meer van deze tijd is. Iedereen kan fouten maken, en zolang men dit niet opzettelijk doet, is het voldoende dat een patiënt hiervoor een schadevergoeding krijgt. Een openbaar proces met een bijkomende veroordeling in de pers gaat te ver en tast de waardering, die onze zorgverleners verdienen, aan.

Zorg met Zorg wil ook ‘goede praktijken’ mee vorm geven. Het is daarom belangrijk dat wilsverklaringen in de wetgeving verder worden uitgewerkt aan de hand van NTR-codes (DNR-codes). Dit zijn afspraken die met de patiënt, en indien niet meer mogelijk, met de familie of indien dit ook niet meer kan, onder zorgverleners op een correcte manier worden gemaakt. De afspraken gaan over welke handelingen in een welbepaalde situatie nog als ‘goede praktijkvoering’ moeten worden gesteld en welke handelingen als therapeutische hardnekkigheid worden beschouwd.

Met deze en andere ideeën wil Zorg met Zorg zijn steentje bijdragen aan wetgevende initiatieven die het welzijn in Vlaanderen vergroten.